AJANKOHTAISTA


15.05.2018

Helsinkiläislasten ensihoitotehtävät keskittyvät heikompiosaisille alueille

Tuore tutkimus osoittaa, että lasten ensihoitoa vaativia hätätilanteita sattuu jopa kuusi kertaa enemmän matalan tulotason alueilla kuin muualla.

HUSissa tehdyn tutkimuksen mukaan lasten ensihoitotehtävien määrään vaikuttavat vanhempien tulotaso, koulutustaso sekä työttömyysaste. Tutkimusta varten analysoitiin 3612 hätäkeskuksen välittämää kiireellistä lasten ensihoitotehtävää. 10 000 euron vähennys alueen keskimääräisessä vuosiansiossa lisäsi viidenneksellä alle 16-vuotiaiden ensihoidon tarvetta. Tulotason lisäksi samansuuntaisesti vaikuttivat asuinalueen matala keskimääräinen koulutustaso sekä työttömyysaste.

-Erot olivat merkittäviä. Hätätilanteiden esiintyvyys vaihteli hyvätuloisempien alueiden vuosittaisesta 0,8 kerrasta/100 lasta pienituloisempien alueiden 4,8 kertaan/100 lasta, sanoo lastentautien, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Heli Salmi.

Kaupunginosien välinen ero ei selittynyt turhilla yhteydenotoilla hätäkeskukseen, sillä lääketieteellisesti tarpeettomiksi arvioitujen ensihoitotehtävien jakauma ei vaihdellut alueen sosioekonomisten tekijöiden mukaan. Tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että sosioekonomisesti huonommin menestyvillä alueilla ja niillä asuvilla lapsilla on enemmän vakavia sairauksia ja tapaturmia, jotka edellyttävät ensihoidon kiireellistä arviota paikan päällä. Tutkimustuloksista ei voi päätellä, johtuuko tämä suuremmasta sairastavuudesta, huonommasta terveyspalveluiden saatavuudesta vai heikommasta terveyspalveluiden laadusta näillä alueilla.

Tutkimustulokset ovat samansuuntaisia useiden Suomessa ja muissa länsimaissa raportoitujen lasten sosioekonomisia terveyseroja kuvaavien havaintojen kanssa.

-Tulokset haastavat terveydenhuollon ja päätöksenteon ammattilaisia pohtimaan keinoja, joilla sosioekonomiseen asemaan liittyviä terveyseroja voitaisiin vähentää Suomen terveyspalvelujärjestelmässä, Salmi jatkaa.

Lasten ensihoidon tehtävien syyt eri kuin aikuisilla

Lasten ensihoitotehtäviä on aikaisempien tutkimusten perusteella Helsingissä noin 5 % kaikista ensihoitotehtävistä, vaikka lapsia on väestöstä 15 %. Syyt poikkeavat aikuisten ensihoidon tarpeesta. Lapsilla ensihoitoa tarvitaan useimmiten putoamisten ja kaatumisten, hengitysvaikeuden, kouristuskohtausten ja myrkytysten takia.

Tutkimusaineisto on Helsingistä vuosilta 2012–2013, ja tulokset kattavat Helsingissä annetun sairaalan ulkopuolisen hätäkeskuksen välittämän kiireellisen ensihoidon (3612 ensihoitotehtävää). Tutkimus on julkaistu Archives of Disease in Childhood -lehdessä 2.5.2018.

Tutkijat: Heli Salmi, LT, erikoislääkäri, HYKS Lasten ja nuorten sairaudet, Eero Rahiala, LL, erikoislääkäri, HYKS Lasten ja nuorten sairaudet, Mitja Lääperi, FM, Markku Kuisma, dos, erikoislääkäri, HYKS Akuutti, Ensihoito, Heini Harve-Rytsälä LT, erikoislääkäri, HYKS Akuutti, Ensihoito

VALITSE AJANKOHTAINEN